Ubezpieczenie do karty pobytu

Ubezpieczenie medyczne do karty pobytu

Wszyscy obcokrajowcy przebywający w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej i strefy Schengen muszą posiadać dokumenty uprawniające ich do pobytu. Jednym z nich jest ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca. Zawierać muszą je osoby ubiegające się o wizy. Podobnie jak cudzoziemcy starający się o karty pobytu. Ubezpieczenie do karty pobytu jest również wymagane.Aplikując o kartę pobytu w Polsce obcokrajowiec, który nie podlega pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi sam zadbać o swoje ubezpieczenie. Ubezpieczenie do karty pobytu dla cudzoziemca musi być zawarte na jego wniosek. Potwierdzeniem podpisania polisy ubezpieczeniowej jest dokument wystawiany przez ubezpieczyciela. Ponadto wymagają go polskie urzędy, m.in. urzędy wojewódzkie i urzędy do spraw cudzoziemców. Reasumując, tylko z ważną polisą medyczną można wnioskować o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w Polsce.

Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców muszą obejmować cały czas przebywania w kraju. Polisę ubezpieczeniową do karty pobytu zawiera się na okres od jednego miesiąca do trzech lat. Ważną informacją jest też to, że ubezpieczenie zdrowotne do karty pobytu można zawierać lub odnawiać wielokrotnie. Minimalna suma ubezpieczenia medycznego na pokrycie kosztów leczenia powinna wynosić 30 000 euro.

Zdrowotne ubezpieczenia do kart pobytów dla obcokrajowców

Choć polisa ubezpieczeniowa do karty pobytu dla cudzoziemca jest świadczeniem prywatnym obowiązek jej posiadania narzucają odgórne przepisy. Reguluje to ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Określa ona obowiązki osoby ubiegającej się o pobyt w Polsce. Obcokrajowiec, który składa dokumenty musi potwierdzić, że ma wykupioną i ważną polisę zdrowotną. Dzięki niemu w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia lub potrzeby koszty leczenia w Polsce pokrywa polisa. Ubezpieczenie do karty pobytu pokrywa też koszty oraz organizację repatriacji.

Istotne jest, aby dokument, który potwierdza ubezpieczenie do karty pobytu sporządzono w języku polskim i był ważny w dniu wydania decyzji.

Potwierdzeniem ubezpieczenia do karty pobytu może być m.in.:

  • aktualny wpis w legitymacji ubezpieczeniowej,
  • deklaracja ZUS RCA za ostatni miesiąc (imienny raport miesięczny o składkach i wypłaconych świadczeniach),
  • prywatna polisa ubezpieczeniowa, ważna na dzień wydania decyzji,
  • umowa ubezpieczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia (oryginał umowy należy przedstawić do wglądu wraz z dowodem opłacenia składek ubezpieczeniowych – od dnia zawarcia umowy do dnia wydania decyzji).
Ubezpieczenie medyczne można wykupić online. Warto zawrzeć je ze sprawdzoną firmą ubezpieczeniową.
Kup polisę