Wiza Shengen - najważniejsze informacje

Co to jest wiza Schengen?

Wiza Schengen to oficjalny dokument dla obcokrajowców spoza Europy uprawniający do krótkiego pobytu w krajach strefy Schengen lub tranzytu przez nią.

Kto potrzebuje wizy Schengen?

Wizy Schengen potrzebuje każdy obywatel państw trzecich, które nie osiągnęły jeszcze porozumienia o liberalizacji wizowej z państwami członkowskimi Schengen.

Wiza Schengen – rodzaje wiz.

Obcokrajowiec ubiegający się o wizę powinni wskazywać cele swojej podróży. Mogą one być m.in.: biznesowe, turystyczne, rodzinne, okolicznościowe, tranzytowe, oficjalne, medyczne czy też badawczo-naukowe.

Jak długo obowiązuje wiza Schengen?

Ta wiza ma charakter krótkoterminowy. Obcokrajowcy z wizą Schengen mogą przebywać w państwach Schengen nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni. Taki pobyt nie musi być ciągły. W zależności od powodów, dla których odwiedzane są kraje strefy, częstotliwości wizyt, konsulat może wydać wizę jednokrotnego wjazdu, wizę dwukrotnego wjazdu lub wizę wielokrotnego wjazdu.

Jak ubiegać się o wizę wjazdową do Europy?

Ubiegając się o wizę Schengen na podróż do Europy należy zaplanować podróży. Trzeba podać zarówno jej cel jak też planowany czas przebywania w strefie. Wnioskodawca musi również wymienić kraje, które zamierza odwiedzić, ten do którego planuje wjechać i z którego planowany jest powrót.

Kto wydaję wizę Schengen?

Wizę Schengen wydaje jedno z 26 państw strefy, a właściwym organem wydania dokumentu jest konsulat. Tam rozpatrywany jest wniosek cudzoziemca ubiegającego się o wizę. Złożony powinien być w kraju, który jest głównym celem podróży. Jeśli planowane jest odwiedzenie wielu państw, należy wskazać to, w którym pobyt będzie najdłuższy.

Jak wygląda podróżowanie obcokrajowców z wizą Schengen?

Wiza Schengen umożliwia cudzoziemcom swobodę podróżowania po krajach strefy. Dokument pozwala na swobodne przemieszczanie się i przekraczanie granic bez przechodzenia procedur kontroli tożsamości.

Jakie dokumenty potrzebne są do wnioskowania o wizę Schengen?

Aby ubiegać się o wizę należy przygotować pełen komplet dokumentów. Musi on zawierać: formularz wniosku wizowego z przyklejonym zdjęciem, 2 kolorowe fotografie, paszport i kserokopię pierwszej strony, paszport wewnętrzny, dokumenty potwierdzające posiadanie potrzebnych środków finansowych na czas podróży, a także ubezpieczenie zdrowotne do wizy Schengen (oryginał i kopię).
Powyższe dokumenty to podstawowe wymogi, a konsul ma prawo poproszenia wnioskodawcę o przedłożenie dokumentów dodatkowych.

Jakie powinno być ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca do wizy Schengen?

Ubezpieczenie dla cudzoziemca w przypadku jednorazowej wizy musi obejmować cały okres przewidywanego pobytu. Natomiast w przypadku wiz wielokrotnych, polisa powinna zabezpieczać pierwszy z planowanych pobytów.

Gdzie ważne jest ubezpieczenie do wizy Schengen dla obcokrajowca?

Ubezpieczenie dla cudzoziemców do wizy Schengen ważne jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Wiza Schengen i ubezpieczenie dla cudzoziemca.

Cudzoziemiec powinien wybrać najbardziej optymalny wariant ubezpieczenia, który będzie zgodny z przepisami wizowymi.

Jakie podstawowe dane należy podać wnioskując o ubezpieczenie dla cudzoziemca do wizy?

Przy ubezpieczeniu dla obcokrajowca brane są pod uwagę: rodzaj wizy (studencka, turystyczna, pracownicza), płeć i wiek wnioskodawcy, a także długość okresu ubezpieczenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (nr 810/2009) nakłada obowiązek posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na wszystkich cudzoziemców spoza Strefy Schengen i Unii Europejskiej. Wszyscy posiadacze wizy Schengen i karty pobytu muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne podróżując po Europie.
Kup polisę